Förstudie – Utveckling av ett modernt innovationssystem anpassat för livsmedelskedjan

I det nyligen avslutade projektet ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” har Sweden Food Arena tydligt visat att det finns en betydande potential att förbättra innovationssystemet. Systemet är idag inte tillräckligt anpassat efter de behov och förutsättningar som företagen har.

Fyra förslag presenterades i slutrapporten som de viktigaste och första pusselbitarna i vår strävan att utveckla ett modernt innovationssystem anpassat för livsmedelskedjans alla företag oavsett storlek och geografi. Denna ansökan avser en fördjupad förstudie kring de tre första förslagen (A-C).

Den svenska livsmedelssektorn har stor betydelse för svensk ekonomi. Men på grund av flera brister i systemet har branschen som helhet svårt att nå sin fulla potential. Några av de faktorer som ligger bakom detta är det faktum att branschen domineras av många småföretag spridda över stora delar av landet och generellt lägre utbildningsnivå än andra industriella näringar.

På grund av låg lönsamhet och stark konkurrens har företagen fokuserat på produktion, kortsiktig överlevnad och stegvis utveckling. Möjligheterna till samarbete mellan företag både i samma del av produktionen och i värdekedjor har inte utnyttjats fullt ut.

Satsa på forskning och innovation

För att klara de utmaningar som livsmedelssektorn står inför och nå målet att år 2030 vara globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom behöver branschen satsa på forskning och innovation.

 

I det nyligen avslutade projektet ”Livsmedelskedjan som utvecklingsarena” har Sweden Food Arena tydligt visat att det finns en betydande potential att förbättra innovationssystemet. Systemet är idag inte tillräckligt anpassat efter de behov och förutsättningar som företagen har.

Fyra förslag presenterades i slutrapporten som de viktigaste och första pusselbitarna i vår strävan att utveckla ett modernt innovationssystem anpassat för livsmedelskedjans alla företag oavsett storlek, bransch och geografi.

Fyra arbetsområden

Förstudien är uppdelad i fyra arbetspaket, där vi arbetar med A-C

A. Satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation
B. Ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag
C. Satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer
D. Forskarskola som stärker konkurrenskraften i livsmedelsbranschen (diskuteras separat med finansiärer)

Vi ser att livsmedelskedjan kan fungera som en utvecklingsarena för att testa och implementera nya verktyg och insatser. Ambitionen är att utveckla ett modernt innovationssystem med entreprenören i fokus som möjliggör en storskalig och långsiktig satsning på innovation inom livsmedelskedjan. Vår förhoppning är att vårt arbetssätt och våra förslag även kan vara en inspiration för fortsatt utveckling av moderna innovationssystem inom fler branscher.

Pressmeddelande: Sweden Food Arena vill få företag inom livsmedelskedjan till innovationstoppen
Artikel: Sweden Food Arena vill utjämna olikheter för livsmedelskedjans alla företag

Projektet finansieras av Tillväxtverket

För mer information, kontakta marie.gidlund@swedenfoodarena.se