Integritetspolicy & cookies

Integritetspolicy

För Sweden Food Arena är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. I denna policy förklarar vi inte endast hur vi samlar in och använder personuppgifter utan vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande när dina personuppgifter behandlas av oss.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det kan alltså vara vitt skilda uppgifter såsom t.ex. namn, personnummer, foton och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifter såsom t.ex. insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, spridning, radering och överföring.

Personuppgiftsansvarig

Sweden Food Arena (org. nr: 769637-3849) är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig, varför och på vilken grund?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är riksdagsledamot eller myndighetsbefattning men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och endast i syfte att dels vårda och administrera medlemskapet i Sweden Food Arena, dels marknadsföra, bjuda in till och genomföra innovations- och forskningsstödjande åtgärder såsom utbildningstillfällen, konsortiebildning eller workshops inom ramen för Sweden Food Arenas verksamhet och ändamål. Vi behandlar också personuppgifter när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av det, t.ex. ett intresse av att utveckla vår webbplats.

Om Sweden Food Arena skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du besöker och använder vår webbplats, anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att bli medlem, att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event eller tar kontakt med oss.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Samarbetspartners (Personuppgiftsbiträden)

Vi kan ibland behöva anlita externa samarbetspartners för att utföra uppgifter för Sweden Food Arenas räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Sweden Food Arenas samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners betraktas som personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter för Sweden Food Arenas räkning ska alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Tredje part

Sweden Food Arena kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men för visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör bland annat ”Privacy Shield” användningen av ”Binding Corporate Rules” och olika avtalslösningar. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss. Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som antagits av EU-kommissionen, finns även tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi rensar kontinuerligt för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet.

Vad har jag för rättigheter?

Du har vissa rättigheter i förhållande till Sweden Food Arena i de fall vi är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (se kontaktinformation nedan):

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Sweden Food Arenas tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Skicka din begäran till kontaktpersonerna i detta dokument.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Information om cookies – och hur du kan undvika cookies

Cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Slutligen använder vi cookies för att se vilka annonser som är relevanta för dig och för att kunna utvärdera våra reklamkampanjer.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Sweden Food Arenas ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

Hur du undviker cookies

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Sociala nätverk

Webbplatsen bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Sweden Food Arenas webbplats. Sweden Food Arena har ingen åtkomst till, och kan inte styra över dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Tillsynsmyndighet

Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsmyndigheten (imy.se).

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på:

kerstin.eriksson@swedenfoodarena.se

marie.gidlund@swedenfoodarena.se

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.