18 oktober, 2021

En myt att innovationsgraden i livsmedelssektorn är låg

Det finns en vanlig föreställning att innovations­förmågan i småföretag är låg. Men det är till viss del en myt, enligt Sara Johansson, forskare inom nationalekonomi vid Jönköpings universitet, som på uppdrag av Sweden Food Arena har arbetat med forskningsprojektet ”Innovation i livsmedels-kedjan”.

Avsikten med ”Innovation i livsmed­elskedjan”, ett projekt finansierat av Tillväxtverket, är att identifiera i vil­ken utsträckning som små företag är innovativa och hur detta skiljer sig åt i olika delar av livsmedelskedjan.

I en stor enkätundersökning har företag i kedjan fått svara på om de har introducerat en produkt, tjänst eller metod som är ny eller väsentligt förbättrad samt en följdfråga om den är ny för världen, för svenska marknaden, för branschen eller bara det egna företaget.

– 75–80 procent svarar ja på den frågan. Det visar att livsmedelssek­torn är i paritet med andra näringar i Sverige och innebär att innovations­graden i livsmedelssektorn inte lig­ger efter, som många tror. Däremot ser vi att jordbruksföretagen ligger lägre i innovationsgrad, säger Sara Johansson, forskare vid Jönköpings universitet.

Observationen slår också hål på my­terna att innovation bara sker i stora företag samt i och runt storstäderna.

– Det finns en tro att innova­tion bara uppstår i det myller av kreativitet, kunskap och influenser som finns i närheten av de stora forskningsinstituten och lärosäten samt där det innovationsstödjande systemet med inkubatorer, science parks och innovationskonsulter med mera ligger. Men så är det inte. Innovation händer i lika hög grad i glesa miljöer.

Forskningen visar dock att höjden, det vill säga nyhetsvärdet, på innova­tionerna är lägre i livsmedelskedjan jämfört med många andra sektorer i näringslivet, i synnerhet i jordbruks­ledet.

– En förklaring till detta kan vara att det under långt tid saknats stra­tegiska satsningar för att omvandla forskningresultat till innovationer i livsmedelskedjan.

Forskningsprojektet är unikt i den mening att det även inbegriper små företag, vilket andra undersökningar om innovationsförmågan i näringsli­vet inte gör och missar då många fö­retag. I hela ekonomin har mer än 95 procent av alla företag färre än tio an­ställda, och i livsmedelssektorn är siff­ran ännu högre. Majoriteten av dessa finns dessutom på landsbygden.

Sara Johansson och hennes kollega Lina Bjerke har även tittat närmare på om företagen har gjort innova­tionen själva eller ihop med någon annan.

– Ungefär 50 procent har gjort den på egen hand, och bland dem som samverkar med andra aktörer uppger två tredjedelar av företagen att ett annat företag är den viktigaste partnern för att stärka innovations­kapaciteten i det egna företaget.

Många svarar visserligen att de samarbetar med forskningsinstitut eller akademiska institutioner, men det är inte deras viktigaste samar­betspartner.

– Vi har en innovationspolitik i Sverige där vi tror att vi ska åstad­komma innovationer som grundas på världsledande forskning genom att vi tussar ihop forskare och företa­gare i olika projektkonstellationer. Men i allmänhet står forskare och näringsliv långt ifrån varandra, både kunskapsmässigt och vad gäller de incitament som driver forskare res­pektive företag. Man har helt enkelt svårt att förstå varandra.

Dessutom ser tidslinjerna helt olika ut. I ett forskningsprojekt kan det ta flera år från start till resultat.

– Då har företaget som behövde lösa ett problem gått konkurs för länge sedan.

Även konsulter, affärsrådgivare och främjandesystemet står långt ifrån forskningen, i synnerhet när det handlar om jordbruket.

– För att forskningsresultaten ska mynna ut i tillämpning behöver vi ett innovationssystem som ser till att kunskapen kommer i händerna på kreativa, entreprenöriella männ­iskor som kan se hur idéerna kan omsättas till något som slår på en marknad, säger Sara Johansson.

 


 

Fakta:

Innovationsgrad – andelen av alla företag som har introducerat en produkt, process eller metod som är ny eller väsent­ligt förbättrad.

Innovations­höjd – graden av originalitet i innovationen

Sweden Food Arenas innova­tionsundersök­ning – en enkät­undersökning där drygt 1300 företag intervju­ats om innovation, samverkan och behov av stöd för innovation och affärsutveckling.

 


 

Artikeln är ett utdrag ur Tidningen ”Livsmedel i Fokus” nr5.

Gå till Livsmedel i fokus
Läs mer om forskningsprojektet Innovation i livsmedelskedjan