28 juni, 2021

3-åring med kraft att förändra

Tjej studerar vetestrån på ett vetefält

Sweden Food Arena firar i vår 3 år och ambitionerna är högt ställda. Arenan ska bidra till att livsmedelskedjan senast år 2030 är topp tre i innovationsranking i Europa, har skapat minst 50 000 nya jobb, exporterar hälften av landets producerade livsmedel och ha minst 50 nya livsmedelsinnovationer som tillsammans omsätter 1 miljard euro.

– Jag ser ljust på framtiden för livsmedelssektorn och Sweden Food Arena som skapades för att samordna och signifikant öka innovationssatsningarna i hela den svenska livsmedelssektorn från jord till bord för att driva lönsam tillväxt, säger Per Arfvidsson, vVD Lantmännen och ordförande Sweden Food Arena.

Arenan var ett resultat av den första handlingsplanen inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin när regeringen år 2017 såg ett behov av en kraftsamling inom näringen för att gemensamt formulera behov inom forskning och innovation. Arenan lanserades officiellt med stort engagemang från både politik och näringsliv år 2018.

– Livsmedelskedjan har potential att bli 20-talets innovativa tillväxtmotor. Vi kan skapa jobb, bidra med lösningar på flera stora samhällsutmaningar som vi står inför både vad gäller miljö, klimat och försörjning av livsmedel, säger Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena.

Men att skapa nya produkter och erbjudanden, våga satsa på nya odlingar och tro på sin innovation kräver mod. Konkurrensen är hård, vilket kräver att man hela tiden ligger i framkant. Att driva utvecklingen framåt på egen hand är tufft.

– Tillsammans är nyckelordet. Oavsett om du är stor eller liten företagare så är Sweden Food Arena din viktigaste arena. Under våra första år som förening har vi haft ett enormt stort engagemang från näringslivet och de tre branschorganisationerna Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel som har backat upp på allra bästa sätt. Medvetenheten är stor att man måste jobba med andra företag för att hitta lösningar som fungerar över tid och hjälpas åt att implementera dessa. Självklart välkomnar vi fler företag att bli medlemmar och vara med på en gemensam utvecklingsresa, säger Marie Gidlund.

För att nå de högt uppsatta målen krävs det fortsatta satsningar på forskning och innovation, både från det offentliga och det privata.

– Den svenska livsmedelsstrategin är en tillväxtstrategi och behöver bli mer innovationsdriven! Det är dags att sätta entreprenören i centrum och se till att de satsningar som görs inom det offentliga stärker företagens innovationsförmåga och konkurrenskraft. Vi ser att det behövs ett nytt modernt innovationssystem, anpassat för livsmedelskedjan oavsett företagets storlek och geografi och vår ambition är att medverka i att utveckla detta, säger Marie Gidlund.

Under våren har Sweden Food Arena bedrivit ett internt utvecklingsarbete för att utveckla sin framtida roll.  Styrelsen har nu lagt fast en riktning framåt för Arenan.

– Vi är näringens enade röst som tydliggör företagens behov inom innovation och forskning samtidigt som vi fungerar som en katalyserande kraft som ser till att det blir verkstad. Vår ambition är att fortsatt driva en ökad svensk investering i innovationsförmåga, innovativ höjd och samverkan i hela värdekedjan för hållbar företagstillväxt i linje med svensk livsmedelsstrategi. Detta skall vi åstadkomma i vår ”Påverkans-roll” genom att identifiera, analysera och förmedla företags behov till beslutsfattare inom både politik och myndigheter. Vi skall också ”Initiera” olika satsningar genom att inspirera, facilitera och koppla ihop aktörer i värdekedjan, akademin och politiken för att öka aktiviteten och skapa synergier i livsmedelssektorn. Livsmedelskedjan är en svensk kärnsektor som har stor utvecklingspotential och här vill vi medverka och göra skillnad, avslutar Per Arfvidsson.

Sweden Food Arena fyller 3 år i vår. Här ser du vad som hänt sedan dess:

2017

 • Initiativet till en sektorsövergripande arena för innovation startar som ett projekt med stöd av Tillväxtverket. Initiativet samlar ett stort antal företag från ”jord till bord”.

2018

 • Sweden Food Arena samlar för första gången aktörer i hela livsmedelskedjan för att gemensamt jobba mot samma mål.
 • Officiell lansering den 24 maj av Sweden Food Arena tillsammans med statsrådet Sven-Erik Bucht (S), företrädare för företag, akademi, branschorganisationer och även riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) jublade och klippte band.

2019 

 • Den ekonomiska föreningen bildas i april.
 • Marie Gidlund börjar som verksamhetsutvecklare i maj.
 • Kommunikationsplattformen tar form.
 • Vision, mål och missioner formuleras.
 • Arenan skickar in ett inspel till regeringens forskningspolitiska proposition.

2020

 • Arenan uppvaktar politiker och tjänstemän för att presentera förslag på satsningar i den kommande forskningspolitiska propositionen.
 • Livsmedelskedjans gemensamma Innovations-och forskningsagendan lanseras i juni.
 • Kerstin Eriksson börjar som innovationsledare i september.
 • Två större utvecklingsprojekt blir beviljade av Vinnova och Tillväxtverket.
 • 380 miljoner kronor från forskningspolitiska propositionen riktat mot forskning inom livsmedelskedjan.
 • Täta dialoger med Vinnova, Tillväxtverket, Jordbruksverket och Formas.

2021

 • Genomförande av två stora utvecklingsprojekt, finansierade av Tillväxtverket och Vinnova. Projekten har fokus på dels förutsättningar för innovation i livsmedelskedjan, dels ge förslag på nya verktyg och insatser som kan bidra till att utveckla livsmedelskedjan som en utvecklingsarena för framtidens hållbara matsystem.
 • Arenan spelar in fyra förslag till Regeringskansliet som handlar om
  • Satsning på nationell samverkan kring forskning och innovation
  • Ökat nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsföretag
  • Satsning på regionalt innovationsstöd genom samordning mellan nationella och regionala aktörer
  • Forskarskola som stärker konkurrenskraften i livsmedelsbranschen
 • Styrelsebeslut att Sweden Food Arena och livsmedelskedjan strävar mot en större långsiktig satsning på innovation i livsmedelskedjan i form av ett strategiskt innovationsprogram av nästa generation (SIP 2.0), finansierat bland annat av Vinnova tillsammans med flera myndigheter.
 • Fortsätta utveckla Sweden Food Arena att bli en arena som samlar företag och branschorganisationer kring innovation och forskning med målet att utveckla världens smakrikaste matupplevelser och ta matproduktionen in i framtiden och ut i världen.
 • Fortsatt fokus på att bygga samarbeten med företag, andra aktörer, branscher och forskare för att innovera morgondagens produktion och produkter.
 • Kontinuerligt presentera förslag på nya insatser, verktyg och åtgärder som främjar kunskapsutveckling, kunskapsspridning, innovation och utveckling i livsmedelskedjan.

 

Fotograf: Johan Olsson