18 december, 2019

Livsmedelsbranschen i workshop för klimatneutralitet till 2045!

 

Den 12 december samlade Arenan ett tjugotal personer från företag, myndigheter och organisationer från hela livsmedelskedjan för att diskutera hur livsmedelsbranschen blir klimatneutral till 2045. Underlaget kommer ligga till grund för Arenans agenda över det samlade forsknings- och innovationsbehovet i branschen, som presenteras före sommaren 2020.

Arenans verksamhetsledare Marie Gidlund inledde dagen och hälsade alla välkomna, och gladde sig åt den goda uppslutningen – platserna tog slut på mindre än 24 timmar trots kort varsel, vilket väl signalerar branschens stora engagemang. Därefter berättade Jenny Sjöblom, Vinnova, om hur myndigheten anammat missioner som arbetssätt bland annat för mat. Genom att låta akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv mötas för att innovera i det lilla systemet skolmat hoppas man kunna överföra insikterna till större matsystem.

I den första workshopaktiviteten fick deltagarna utifrån nio korta inspirationsföreläsningar associera fritt och skriva ner möjligheter på gula och hinder på rosa lappar. Det handlade bland annat om att uppemot 80 procent av ett sällskap efterfrågar specialkost, att Visby har världens första klimatneutrala matbutik, hur vi beräknar klimatpåverkan, vilken roll digitaliseringen spelar samt utvecklingen för klimatpositivt kött. Övningen resulterade i en uppsjö postislappar som monterades på fem vikväggar.

Deltagarna delades in i grupper inför nästa övning och serverades lunch av Sopköket, som lagar mat av räddade råvaror. I grupperna skulle deltagarna utifrån lapparna ta fram forsknings- och innovationsrubriker inom primärproduktion för animalier respektive växt, förpackning, förädling eller handel/kök.

Gruppen primärproduktion växt pratade om vikten av hållbar nutrition och svårigheten i att värdera mat utifrån enheten vikt och inte näringsinnehåll. Det skulle behövas en genomgång av regelverken, som i dag innehåller t.ex. subventioner för sockerproduktion i EU, samtidigt som politiken talar om ett behov av en sockerskatt.

Förpackningsgruppen diskuterade möjligheten att bygga ut pantsystemet och skapa återanvändningsbara förpackningar, även om det kan vara problematiskt. Frågan om tillgängliga material kom upp – finns fler än glas, metall, papp och plast? Det behövs en beteendeförändring bland konsumenter för förpackningar – något förpackningslöst är lika bra som en produkt i lyxig kartong.

När deltagarna återsamlades fick respektive grupp berätta om sina forsknings- och innovationsrubriker samt inom vilken tidshorisont de ligger. Marie rundade av med att tacka för en mycket lärorik och högenergisk workshop och att dagens diskussioner och inspel kommer att ingå i den forskningsagenda som Arenan avser presentera i maj över branschens samlade forsknings- och innovationsbehov.

Under nästa år planerar Arenan att arrangera fler workshops inom till exempel folkhälsa, produktion och attraktiv mat. Arenans ambition är att representanter från hela livsmedelskedjan samt akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv ska delta i dessa. Platserna är dock begränsade och våra medlemmar är prioriterade, så om du inte redan är medlem, läs mer om hur du blir det här!