27 april, 2020

Många positiva remissvar på forsknings- och innovationsagendan

 

Till onsdagen den 22 april fick Arenans medlemmar, verksamheter som deltagit i tidigare workshop och branschorganisationers nätverk samt Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp komma med inspel på det första utkastet av den forsknings- och innovationsagenda som Arenan arbetar med. Återkopplingen har varit mycket positiv.

Totalt har utkastet skickats ut till drygt hundra företag och branschorganisationer och 200 personer inom näringslivet. Responsen har varit enorm: över 40 remissvar har inkommit med många positiva kommentarer kring förslaget och flera kloka synpunkter. Agendans struktur är baserad på Arenans vision och fem missioner, utifrån vilka ett antal fokusområden är påkopplade. Remissenheterna har fått se över om rätt fokusområden är identifierade under rätt mission och om de saknar eller önskar omformulera något. Dessutom har Arenan önskat inspel på om rätt underområden kopplade till respektive fokusområde är definierade samt vilka som är de svarandes främsta prioriteringar och hur de önskar delta eller bidra i arbetet framåt.

Engagerade remissvar

Bland de svar som Arenan fått in har optimismen varit stor. Bland annat gladde sig Sofia Kocher, VD Musselfred, åt agendans missioner 2 och 3, som de själva ser som egna missioner. KRAV:s VD Anita Falkenek anser att agendan är ambitiös och spännande, medan Gisela Pinto, koordinator Lokala leverantörer hos ICA, menar att de ställer sig bakom agendan som helhet och understryker  att det finns mycket kvar att göra i Sverige, då 50 procent av all mat importeras i dagsläget.

Lansering av forsknings- och innovationsagendan 2 juni

Ovan är axplock av de svar som Arenan tagit emot. Samtliga remissvar kommer att ses över under det fortsatta arbetet med att färdigställa agendan. Justeringarna ska vara klara till i juni, då lansering av forsknings- och innovationsagendan sker den 2 juni via en digital presentation kl. 13.00. Till detta tillfälle kommer en separat inbjudan att distribueras.

Därefter fortsätter arbetet med att under hösten definiera innovations- och forskningsområden kopplade till respektive underområde, som anger vad branschen behöver göra för att åstadkomma det som fastställts i fokusområdena.