15 juni, 2020

En efterlängtad agenda

Till vänster: Marie Gidlund, Sweden Food Arena, och Lovisa Madås, AGFO. Till höger: Jennie Nilsson, landsbygdsminister.


Tisdagen den 2 juni kl. 13.00 var det äntligen dags: lanseringen av Sweden Food Arenas forsknings- och innovationsagenda. Det omfattande arbetet har pågått sedan före årsskiftet och när den nu lanserades deltog bland andra ansvarig minister Jennie Nilsson inför en digitalt närvarande publik om 220 lyssnare.

Från konferensrummet på Östermalm i Stockholm hälsade Arenans ordförande Per Arfvidsson åhörarna välkomna. Han beskrev syftet med agendan: att synliggöra innovationsbehoven för att öka branschens konkurrenskraft och att tydligt visa på ambitionerna och näringens stora potential. Arfvidsson underströk att det inte endast handlar om summa investerade kronor, utan också om vikten av att arbeta på nya sätt med större samverkan.

Därefter talade dagens moderator Lovisa Madås, AGFO, en stund med Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena och projektledare för agendans framväxt, för att sedan lämna över ordet till dagens första talare.

”Allt annat är dåligt för ett innovationsland som Sverige”

Jennie Nilsson, landsbygdminister, fanns på plats i studion. Hon välkomnade agendan och menade att ett så omfattande material som agendan underlättar Nilssons roll som minister. Hon var optimistisk kring de fyra målen och menade att ambitionen om en topp tre-placering i europeiska innovationsrankningar var ambitiös och bra för ett innovationsland som Sverige.

Inom ramen för livsmedelsstrategin påminde Nilsson om att 67 MSEK avsatts för livsmedelsstrategin under 2020 och att branschen gynnas av att tala med en samlad röst på det sätt som framgår av Arenans agenda. Hon påtalade vidare vikten av att även ha EU i åtanke, som i stor utsträckning sätter ramarna för vad vi gör i Sverige.

De fem missionerna

Nästa punkt var lanseringen av själva forsknings- och innovationsagendan, som presenterades av medlemmar i Arenans Innovations- och forskningskommitté. Charlotta Szcezpanowski, Coop, berättade om mission 1 rörande attraktiv mat och dryck, Anders Högberg, Orkla, beskrev nummer två om innovation och konkurrenskraft och Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen, återgav den tredje missionen om ett hälsosammare liv. En resurseffektiv sektor som den fjärde missionen beskriver presenterades av Tomas Lagerberg, ABB, och Ulf Sonesson, RISE,  redogjorde för den femte missionen om klimatneutralitet i produktionen.

Agendans syfte är att staka ut vägen till missionerna, vilket sker genom de nu lanserade fokusområdena – vad som ska åstadkommas på en överordnad nivå. Till dessa hör även underområden angående vad som behöver göras ur innovations- och forskningssynpunkt. Samtliga dessa och resten av agendan finns tillgängliga här.

Diskussion: myndigheternas roll

Nästa punkt på agendan var diskussion mellan ett par av de myndigheter som på olika sätt spelar en roll i branschens innovationsarbete. Joanna Franzén, Vinnova, var positiv till angreppssättet missioner och nämnde ett Vinnovaprojekt om framtidens skolmat, där hållbara skolmåltider testas i testbäddar för att skalas upp nationellt och internationellt. Erika Ax, Formas, nämnde utlysningen om centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet, där näringslivet är en central medaktör, samt att det kommer en utlysning om en kunskapssammanställning i höst. Inger Andersson från nationella kommittén för livsmedelsforskning berömde agendan och gladde sig åt att den på många sätt ligger i linje med det som nationella kommittén identifierat som viktiga utvecklingsområden. Även Andreas Davelid, Jordbruksverket, och Anna Eldestrand, Tillväxtverket, lyfte respektive organisations satsningar på näringen.

Vad som händer framåt

Avslutningsvis presenterades nästa steg, som handlar om fortsatt utveckling av agendan genom kartläggning av vilken forskning som pågår inom sektorn samt deltagande i kommande utlysningar. Den 8 september anordnas en workshop om processindustriell IT och automation (mer information kommer när det närmar sig). Sist men inte minst ser vi med stor spänning framemot regeringens forskningspolitiska proposition, som kommer i höst.