Vi vill inom detta område skapa exceptionella kompetenscentrum kring områdena digitalisering och automation för hela livsmedelskedjan från jord till bord.

Analys i ett labb, kvinna med labbrock samt bröd i plastpåsar på en fabrik
Analys i ett labb, kvinna med labbrock samt bröd i plastpåsar på en fabrik

Vi vill inom detta område skapa exceptionella kompetenscentrum kring områdena digitalisering och automation för hela livsmedelskedjan från jord till bord.

Framstående kompetens inom automationsområdet

Sverige har en mycket framstående industriell såväl som akademisk kompetens inom automationsområdet. Det finns därför en potential att koppla ihop livsmedelssektorn med industriell och akademisk automation- och robotikkompetens för att snabbt skynda på området.

Framtidens livsmedelskedja

Digitalisering och automation är viktiga möjliggörare för framtidens livsmedelskedja, men det finns också utmaningar. Det handlar bland annat om att frigöra och öka potentialen i att över hela värdekedjan samverka kring de enorma datamängder som finns för att öka värdet för kunden/konsumenten, konkurrenskraft, hållbarhet, kvalitet, effektivitet och möjligheter till transparens i hela värdekedjan, från primärproducent till konsumenten. En annan utmaning är att se automation som ett kärnområde för ökad konkurrenskraft både ur kostnads- och kvalitetssynvinkel.

Kartläggning

Sweden Food Arena kan bidra till att skapa en mötesplats/plattform där livsmedelssektorn, digitaliserings- och automationsindustrin samt akademin kan mötas med målet att snabbt identifiera områden där man kan skapa: konkreta projekt, ”kompetenspooler” samt plattformar för forskning och innovation inom digital information såväl som automation i hela värdekedjan.

TRE DELOMRÅDEN

Datainfrastruktur

Området omfattar teknisk infrastruktur som länkar samman olika aktörer inom livsmedelkedjan i syfte att stödja informationsutbyte. Infrastrukturdesignen innefattar integritets- och dataskyddsaspekter. Det innefattar även att säkerställa att det finns tekniska förutsättningar för att lyckas med de andra delprojekten ”Effektivisering av varuflöde” och ”Automatisering i hela kedjan” så de har tekniska förutsättningar för att lyckas. Det krävs även en standard för dataintegration mellan inblandade aktörer.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • En responsiv livsmedelskedja – delandet av information leder till stärkta möjligheter att svara upp till kundernas behov och ett mer snabbfotat agerande när kundpreferenser skiftar.

 • Satsningar på ökad spårbarhet och transparens i livsmedelskedjan har positionerat svensk livsmedelsproduktion som världsledande inom livsmedelssäkerhet och djurvälfärd.

 • Genom öppna Big Data lösningar får alla aktörer i hela kedjan tillgång till bättre underlag för prognostiseringar och beslut.

Effektivisering av varuflödet

Livsmedelsverket har huvuduppdraget för att minska matsvinnet och många intressenter är involverade i arbetet. 75 % av matsvinnet sker av hushållen. Exkluderat hushållen sker det största svinnet i primärproduktion, följt av livsmedelsindustri/restauranger/storkök. Dagligvaruhandeln har minst påverkan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • Vi har uppnått halverat matsvinn per person genom en minskning av matsvinnet genom hela livsmedelskedjan.

 • Optimerade och effektiva flöden i hela kedjan från primärproduktion till konsument.

Effektivisering av varuflödet

Livsmedelsverket har huvuduppdraget för att minska matsvinnet och många intressenter är involverade i arbetet. 75 % av matsvinnet sker av hushållen. Exkluderat hushållen sker det största svinnet i primärproduktion, följt av livsmedelsindustri/restauranger/storkök. Dagligvaruhandeln har minst påverkan.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • Vi har uppnått halverat matsvinn per person genom en minskning av matsvinnet genom hela livsmedelskedjan.

 • Optimerade och effektiva flöden i hela kedjan från primärproduktion till konsument.

Automation i hela kedjan

Med automation i hela kedjan menar vi digitala tjänster, koncept, metoder och plattformar som kan öka flexibilitet, effektivitet och kapacitet i hela eller delar av livsmedelskedjan och tillföra värde för slutförbrukaren.

ÖNSKAT LÄGE 2030
 • Konsumenter har högt förtroende för svenska livsmedel, både i Sverige och utomlands.

 • Branschen har initierat gemensamma lösningar för transportsamverkan i flera led. Spårbarhet och hållbarhet har blivit en tydlig konkurrensfördel för svensk livsmedelsbransch.

 • Branschen testar och implementerar gemensamt nya tekniker, tex robotisering, utan att någon enskild aktör behöver ta för stor risk. Ökad cirkularitet och ökad återvinningsbarhet i efterledet.

 • Förbättrad behovsstyrning nås genom tekniker som RFID och andra sensorer. Livsmedelssvinnet har minskat i alla led och vi har ökad cirkularitet tack vare smarta förpackningar och återvinningskärl. Större datatransparens gynnar alla delar i kedjan.